Vilkår for gæstemodtagelse og formidling

Kære
gæst på Lüneburger Heide!Lüneburger
Heide GmbH, som i det efterfølgende forkortes til „LHG“, formidler logier for
„værter“ (hoteller, kroer, pensioner, private værelser og ferielejligheder) i
amterne Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg og Uelzen. De efterfølgende
betingelser regulerer, for så vidt der er truffet aftale herom,
kontraktforholdet ved formidling af logi mellem gæsten og LHG og indgår i den
aftale om gæstemodtagelse/husning, der i tilfælde af booking kommer i stand
mellem gæst og vært. Du bedes derfor gennemlæse betingelserne omhyggeligt.1. LHG’s rolle, nærværende
betingelsers gyldighedsområdeFor
indgåede kontrakter gælder afhængigt af tidspunktet for indgåelsen

(grundet de fra den 01.07.2018 gældende nye rejselovgivningsmæssige
forskrifter):1.1. For alle kontraktindgåelser er for kontrakter indgået før den
01.07.2018 gældende:LHG indtager, for så vidt
andet ikke udtrykkeligt er aftalt, blot rollen som formidler og er forpligtet
til at formidle logi på behørig vis. Selv arrangerer LHG ikke nogen rejser som
defineret ved §§ 651a ff BGB og stiller ikke logi til rådighed. LHG hæfter
hverken for værtens oplysninger om priser og ydelser, for opfyldelsen af de
aftalte ydelser, eller for mangler.b)Dette påvirker ikke et
eventuelt ansvar hos LHG vedr. formidlingskontrakten og lovmæssige
bestemmelser, herunder obligatoriske regler om teletjenester og elektronisk
handel. Når der foretages en booking, opstår kontrakten vedr. ydelsen
udelukkende mellem gæsten og den pågældende vært.1.2. For alle kontraktindgåelser for kontrakter indgået efter den 30.06.2018:

a) Såfremt LHG formidler en sammensætning af logi- og værtens egne ekstraydelser (f.eks. forplejning udover logi), og værtens ekstraydelser ikke udgør nogen betydelig andel af værtens ydelsessammensætnings samlede værdi, og hverken er af væsentlig betydning for værtens ydelselsessammensætning eller LHG selv, eller er en årsag til bookingen, har LHG blot rollen som formidler af logiydelser.

b) LHG har som formidler rollen som udbyder af forbundede rejseydelser, såfremt forudsætningerne for et tilbud med forbundede rejseydelser i hht. de lovmæssige forskrifter under § 651w BGB for LHG foreligger.

c) LHG er ubeskadet som udbyder af forbundede rejseydelser (særligt overdragelsen af den lovmæssigt anvendte formular og gennemførelse af kundepengesikring i tilfælde af, at LHG skal udøve inkasso) og de retslige følger ved ikke-opfyldelse af disse lovmæssige forpligtelser, er LHG i tilfælde af de foreliggende forudsætninger under a) eller b) hverken rejsearrangør eller kontraktpartner i tilfælde af en booking opståedet gæstemodtagelseskontrakt. LHG hæfter da hverken for værtens oplysninger om priser og ydelser, eller for opfyldelsen af selve ydelsen eller eventurelle mangler.

b)Dette påvirker ikke et eventuelt ansvar hos LHG vedr. formidlingskontrakten og lovmæssige bestemmelser, herunder obligatoriske regler om teletjenester og elektronisk handel.

 

For alle kontraktindgåelser gælder uafhængigt af tidspunktet for kontraktens indgåelse:

1.3. De foreliggende betingelser gælder for enhver booking af logi, hvor bookingen er baseret på den værtsfortegnelse, som LHG har udgivet, og hvor booking sker ud fra de tilsvarende tilbud på LHG’s hjemmesider.

1.4. Kontrakten om gæstemodtagelse/husning etableres mellem gæst og vært. Der tages forbehold for, at værterne i konkrete tilfælde kan aftale andre gæstemodtagelsesvilkår end de her anførte, idet der træffes individuelle aftaler, der afviger fra disse vilkår for gæstemodtagelse.

1.5. Nærværende vilkår for gæstemodtagelse gælder ikke for kontrakter om færdigpakkede arrangementer, guidede ture for gæster eller andre tilbud fra værten eller LHG.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1. Afgivelse af ordre om booking

Den bindende ordre til LHG om at skaffe logi indgås via internetsiden http://www.lueneburger-heide.de. Ordren kan af gæsten afgives skriftligt, mundtligt, telefonisk eller online (ved klik på knappen ”Bookes bindende”. Gæsten er bundet til sin booking-ordre, indtil værten har accepteret eller afvist ordren. Værten erklærer ordren for accepteret ved at bekræfte bookingen. Bekræftelse af booking kan ske mundtligt (også telefonisk) eller fremsendes per post, fax eller e-mail.

2.2. LHG er ikke bemyndiget til at træffe aftaler, give oplysninger eller fremsætte garantier, der ændrer indholdet af den mellem vært og gæst indgåede kontrakt, som rækker videre end de ydelser, som værten ifølge kontrakten har lovet, eller som står i modstrid med værtens beskrivelse af logiet og ydelserne.

2.3. Ved booking på vegne af foreninger, organisationer, firmaer, myndigheder og institutioner er det udelukkende den pågældende enhed og ikke den enkelte deltager, der figurerer som ordregiver, aftalepart ifølge gæstemodtagelseskontrakten og betalingspligtig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med værten.

2.4  Modsvarende de lovmæssige forpligtelser gøres gæsten opmærksom på, at fortrydelsesretten i hht. de lovmæssige bestemmelser (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) i forbindelse med gæstemodtagelseskontrakter, som er blevet indgået per fjernkontakt (breve, kataloger, telefonsamtaler, telekopier, e-mails, sendte beskeder over mobiltjenesten (SMS), ligesom radio og telemedier), ikke er gældende, men at det derimod udelukkende er de lovmæssige bestemmelser vedrørende manglende udnyttelse af lejeydelser (§ 537 BGB), som er gældende (se hertil også punkt. 6 i disse gæstemodtagelsesvilkår). En fortrydelsesret er dog gældende, hvis gæsteoptagelseskontrakten er indgået udenfor forretningsrum, undtaget, hvis de mundlige forhandlinger, som kontraktindgåelsen beror på, føres efter forudgående bestilling af dig som forbruger; i dette tilfælde er en fortrydelsesret ikke gældende.

3. Ikke-bindende reserveringer

3.1. For gæsten er reserveringer ikke-bindende, og kan annulleres uden omkostninger, såfremt der foreligger en tilsvarende udtrykkelig aftale mellem gæsten på den ene og LHG eller værten på den anden side.

3.2. Hvis der er aftalt en reservering, som er ikke-bindende for gæsten, friholdes det ønskede logi med henblik på booking af gæsten frem til det aftalte tidspunkt, dog højst i 14 dage efter indgåelsen af denne aftale. Gæsten skal senest på dette tidspunkt give besked til hhv. LHG eller værten, dersom reserveringen skal behandles som en booking, der er bindende for denne. Sker dette ikke, bortfalder reserveringen, uden at LHG eller værten er forpligtet til at give yderligere besked. Hvis meddelelse sker rettidigt, etableres der ved dennes fremkomst til værten en kontrakt om gæstemodtagelse, der er bindende for denne og gæsten.

4. Priser og ydelser, mindreårige, ombookinger

4.1. De priser, der står anført i brochuren, er endelige priser og inkluderer moms og alle sekundære omkostninger, medmindre andet står anført i relation til de sekundære omkostninger. Kurgebyr samt vederlag for ydelser, der afregnes efter forbrug (f.eks. el, gas, vand, pejsebrænde), og for valgfrie og tillægsydelser kan påløbe og fremgå separat.

4.2. De ydelser, som værten er skyldig til at erlægge, fremgår udelukkende af indholdet af bekræftelsen af bookingen i forbindelse med hhv. den gældende brochure eller beskrivelsen af stedet samt af evt. supplerende aftaler, der udtrykkeligt måtte være truffet med gæsten. Det anbefales, at gæsten gengiver yderligere aftaler på skrift.

4.3. Ved medrejsende mindreårige omfatter værtens ydelsespligt uden udtrykkelig aftale herom ikke, at denne påtager sig at føre opsyn. Opsynspligten påhviler især under hensyntagen til generelle eller konkrete oplysninger om lokale forhold og risikomomenter (også i husets eller gårdens ordensregulativ), udelukkende hhv. forældrene eller de medrejsende voksne ledsagere.

4.4. For ombookinger (ændringer i relation til logiets art, ankomst- eller afrejsetidspunkt, opholdets varighed, forplejningens art, ved bookede tillægsydelser og andre supplerende ydelser), som der ikke foreligger retskrav på at få foretaget, kan værten forlange et ombookingsgebyr på 20,00 € per ændring. Dette gælder ikke, hvis der kun er tale om en ubetydelig ændring. Ligeledes kan LHG opkræve et ekspeditionsgebyr på 20,00 € per ændring.

5. Betaling

5.1. Efter kontraktens indgåelse skal der erlægges en udbetaling. Denne udgør, medmindre andet måtte være aftalt i det konkrete tilfælde, 15 % af den samlede pris, som ydelserne i form af logi og de bookede tillægsydelser udgør. Den skal i overensstemmelse med det, der står anført i bekræftelsen af bookingen, betales enten til LHG som værtens inkassator eller direkte til værten.

5.2. Forfaldstidspunktet for den resterende betaling retter sig efter den ordning, som gæst og vært har aftalt indbyrdes og noteret i bekræftelsen af bookingen. Hvis der ikke er truffet nogen særskilt aftale, forfalder den samlede pris for logi inkl. vederlag for subsidiære omkostninger og tillægsydelser til betaling ved opholdets slutning og afregnes med værten.

5.3. Værten kan ved ophold på mere end 1 uges varighed efter dennes udløb afregne godtgørelsen for tidligere opholdsdage samt for tillægsydelser (f.eks. i logiprisen ikke inkluderede forplejningsydelser, udtag fra minibar) og erklære denne for forfalden til betaling.

5.4. Betaling skal generelt ske kontant eller ved overførsel. Betaling i fremmed valuta eller på crosset check accepteres ikke, ligesom betaling med kreditkort kun kan ske, hvis dette er aftalt eller generelt tilbydes fra værtens side ved skiltning. Betaling ved opholdets afslutning kan ikke ske ved overførsel.

5.5. Erlægger gæsten trods påkrav fra værtens side med angivelse af en frist slet ikke en aftalt udbetaling eller ikke i fuldt omfang, er værten, dersom denne selv er villig og i stand til at erlægge de kontraktlige ydelser og for så vidt der ikke foreligger nogen lovbestemt eller kontraktmæssig tilbageholdelsesret for gæsten, berettiget til at hæve kontrakten og debitere gæsten omkostningerne ved ophævelsen ifølge pkt. 6 i nærværende vilkår.

6. Ophævelse og manglende ankomst

6.1. Gæsten kan forud for påbegyndelsen af opholdet i det bookede logi til enhver tid hæve kontrakten med værten. . Ophævelse kan både erklæres over for LHG og værten. Af bogføringstekniske grunde bedes erklæringen om ophævelse stilet til LHG (ikke værten). I gæstens interesse bør erklæringen om ophævelse foreligge i teksform.

6.2. Værten kan i tilfælde af ophævelse forlange erstatning som følger: 

Ved ophævelse indtil 45 dage før ankomsten

udgør erstatningen 10 % af det aftalte vederlag.

Ved ophævelse mellem 44 og 22 dage før ankomsten udgør erstatningen 25 % af det aftalte vederlag.

Ved ophævelse mellem 21 og 15 dage før

ankomsten udgør erstatningen 40 % af det aftalte vederlag.

Ved ophævelse mellem 14 og 7 dage før

ankomsten udgør erstatningen 50 % af det aftalte vederlag.

Ved ophævelse seks eller færre dage

før ankomsten udgør erstatningen 75 % af det aftalte vederlag.

6.3. Der tages forbehold for tilfælde, hvor gæsten over for værten kan dokumentere hhv., at de udgifter, denne har sparet, er væsentligt højere end de fradrag, der tages højde for ovenstående, eller at der er sket anvendelse af logiydelserne eller andre ydelser i andet øjemed. I tilfælde af, at noget sådant kan dokumenteres, er gæsten kun forpligtet til at betale det tilsvarende mindre beløb.

6.4. Det anbefales stærk at tegne en rejseafbestillingsforsikring.

7. Indflytning i og fraflytning fra logiet

7.1. Indflytning i logiet skal uden særlig aftale ske til det aftalte tidspunkt senest kl. 18.00.

7.2. Ved senere ankomst gælder:

a) Gæsten har pligt til senest på ankomsttidspunktet at give værten besked, dersom vedkommende forsinkes i ankomst (senere end kl. 18.00 på ankomstdagen) eller ved et flerdagesophold først ønsker at flytte ind i det bookede logi en af de følgende dage.

b) Hvis der ikke fremkommer rettidig besked ifølge a), har værten ret til at benytte logiet i andet øjemed. For den tid, hvor der ikke sker nogen benyttelse, gælder bestemmelserne i pkt. 6 tilsvarende.

c) Hvis gæsten giver besked om senere ankomst, skal han også betale det aftalte vederlag med fradrag af udgifter, som værten har sparet, for den tid, hvor logiet har stået tomt, medmindre værten ifølge kontrakten eller lovgivningen er skyld i, at logiet først har kunnet tages i brug senere, eller der har foreligget force majeure.

7.3. Fraflytning af logiet skal uden særlig aftale ske på det aftalte tidspunkt senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Ved forsinket fraflytning af logiet kan værten forlange et tilsvarende ekstra vederlag. Værten forbeholder sig ret til at gøre en skade derudover gældende.

7.4. En ret fra gæstens side til at bruge logistedets faciliteter (f.eks. wellness-område) foreligger ved tidligere ankomst eller senere afrejse end til de tidspunkter, der er aftalt for indflytning i eller fraflytning af logiet, kun i tilfælde af en udtrykkelig aftale med værten desangående.

8. Kundens pligter, medbringning af dyr, opsigelse fra værtens side

8.1. Gæsten har pligt til kun at benytte logiet og dets faciliteter samt alle værtens faciliteter ifølge brugsvejledningen, dersom en sådan forefindes (f.eks. for swimmingpool og sauna), og overordnet set behandle disse skånsomt.

8.2. Gæsten har pligt til at overholde et hus- eller gårdordensregulativ, som vedkommende er blevet gjort bekendt med eller hvis eksistens denne ud fra relevante henvisninger med rimelighed må formodes at være vidende om.

8.3. Gæsten har pligt til uden ugrundet ophold at give værten besked om mangler eller defekter, der måtte foreligge, og kræve afhjælpning heraf. En reklamation, der kun sker over for LHG, er ikke tilstrækkelig. Hvis reklamationen ikke gøres gældende uden ugrundet ophold, kan gæstens krav helt eller delvis bortfalde.

8.4. Gæsten kan kun opsige kontrakten i tilfælde af væsentlige mangler eller defekter. Han skal forinden i forbindelse med reklamationen have givet værten en rimelig frist til afhjælpning, medmindre afhjælpning er umulig, nægtes foretaget af værten eller øjeblikkelig opsigelse er materielt retfærdiggjort i kraft af en særlig interesse hos gæsten, som værten burde kunne forstå, eller det af rent objektive hensyn ud fra sådanne grunde ikke med rimelighed kan forlanges, at gæsten fortsætter opholdet.

8.5. For medbringning af husdyr gælder:

a) Medbringning og anbringelse af husdyr i logiet er kun tilladt, dersom der foreligger en udtrykkelig aftale herom med værten (hvorvidt værten opererer med denne mulighed, fremgår af beskrivelsen af logiet)

b) Gæsten er inden for rammerne af sådanne aftaler forpligtet til at komme med korrekte oplysninger om husdyrets art og størrelse.

c) Hvis husdyr medbringes, uden at dette er varslet på forhånd, eller der gives forkerte oplysninger om art eller størrelse, berettiger det værten til at nægte ret til indflytning i logiet, til at opsige kontrakten om gæstemodtagelse og til at debitere udgifter til ophævelse ifølge pkt. 6 i nærværende vilkår.

9. Ansvar, forældelse

9.1. Værtens ansvar: Værtens kontraktmæssige ansvar for skader, der ikke udgør personskade, er begrænset til det tredobbelte af opholdets pris, for så vidt en skade hos gæsten hverken er blevet forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed fra værtens side, eller for så vidt værten kun er ansvarlig for en skade hos gæsten i kraft af noget, som en medhjælper har gjort sig skyldig i.

9.2. Kontraktlige krav fra kundens side begrundet i krænkelse af liv, legeme eller helbred, der skyldes en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra værtens eller dennes juridiske repræsentants eller medhjælpers side, forældes efter to år. Dette gælder også for krav på erstatning for andre skader, som skyldes groft uagtsom pligtforsømmelse fra værtens side eller forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vedkommendes juridiske repræsentants eller medhjælpers side. Alle øvrige kontraktlige krav forældes efter et år.

9.3. Gæstens krav mod værten ifølge en skadevoldende handling forældes efter tre år.

9.5. Et evt. værtsansvar fra værtens side for medbragte ting ifølge §§ 701 ff. BGB berøres ikke af denne ordning.

9.6. Værten hæfter ikke for forstyrrelser i ydelserne i forbindelse med ydelser, der under opholdet alene formidles som tredjemands ydelser (f.eks. idrætsarrangementer, teaterture, udstillinger osv.) i tilfælde af, at dette forhold måtte stå klart for gæsten. Tilsvarende gælder for tredjemands ydelser, der allerede formidles sammen med bookingen af logiet, dersom disse hhv. ud fra averteringen af disse eller ifølge bekræftelsen på bookingen udtrykkeligt er markeret som sådanne.

9.7. LHG’s ansvar, forældelse af dette ansvar

Det er udelukket, at LHG kan ifalde erstatningspligt over for gæsten på grundlag af formidlingskontrakten, for så vidt skaden skyldes let uagtsomhed. Dette gælder ikke, hvis den pligt, der er blevet krænket, udgør en vægtig grund. En vægtig grund dækker over en pligt, hvis opfyldelse overhovedet først muliggør en behørig udførelse af kontrakten, og/eller en pligt, som gæsten regelmæssigt må forvente bliver overholdt, og/eller en pligt, der er af væsentlig betydning for, at formålet med kontrakten opnås, eller en pligt, hvis manglende opfyldelse indebærer risiko for, at formålet med kontrakten ikke opnås. Krav over for LHG forældes inden for et år. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved krænkelse af liv, legeme eller helbred, ved grov uagtsomhed eller forsæt fra medarbejderes, medhjælperes eller juridiske repræsentanters side på vegne af LHG samt i tilfælde af lovbestemt strikt ansvar eller i kraft af påtagne garantier.

10. Lovvalg, værneting og alternativ tvistbilæggelse

10.1. LHG og værten gør på gundlag af lovgivningen vedr. forbrugertvistbilæggelse opmærksom på, at hverken LHG eller værten på nuværende tidspunkt deltager i en frivillig forbrugertvistbilæggelse. Såfremt det skulle blive tilfældet, at LHG eller værten forpligtes til deltagelse i en forbrugertvistbilæggelse efter at disse gæstemodtagelses- og formidlingsvilkår er gået i trykken, vil gæsten blive informeret herom på en egnet måde. For alle gæstemodtagelses- og formidlingsvilkår, som er blevet indgået under elektroniske retskommunikation, henvises der til den europæiske onlinetvistbilæggelses-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen.

10.2. På kontraktforholdet mellem gæst og vært samt gæst og LHG finder udelukkende tysk ret anvendelse. Tilsvarende gælder for det øvrige retsforhold.

10.3. For så vidt der ved søgsmål fra gæstens side, der er antaget til behandling i udlandet, mod værten eller LHG med henblik på hæftelse ved disse i princippet ikke anvendes tysk ret, finder i henseende til de retlige følger, især i henseende til art, omfang og størrelse af gæstens/kundens krav, kun tysk ret anvendelse.

10.4. Værneting for formueretlige tvister med udgangspunkt i kontrakter mellem gæst og LHG samt gæst og vært er Lüneburg, hvis gæsten er næringsdrivende på handel og kontrakten indgår i driften af vedkommendes handelserhverv, hvis gæsten er en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig fondslignende konstruktion.

10.5. For søgsmål mod gæster, der er næringsdrivende på handel, juridiske personer inden for privat eller offentlig ret eller personer, som har deres bopæl eller forretningsdomicil eller sædvanlige opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl eller forretningsdomicil er ukendt på tidspunktet for stævningens udtagelse, aftales som værneting værtens hjemsted.

10.6. Dersom en af de heri indeholdte bestemmelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, berører dette ikke de andre bestemmelser. Enkeltstående bestemmelsers ugyldighed medfører ikke, at hele kontrakten bliver ugyldig.

 

 

Den formidlende instans på turismeområdet er:

Lüneburger Heide GmbH

Wallstrasse 4 | 21335 Lüneburg

Tlf.: 0049 (0)700 20993099 | Fax: 0049 (0)4131 309810

info@lueneburger-heide.de

Direktør: Ulrich von dem Bruch

Handelsregistret hos underretten i Lüneburg, nr. 201164