Vilkår for gæstemodtagelse og formidling

Kære
gæst på Lüneburger Heide!Lüneburger
Heide GmbH, som i det efterfølgende forkortes til „LHG“, formidler logier for
„værter“ (hoteller, kroer, pensioner, private værelser og ferielejligheder) i
amterne Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg og Uelzen. De efterfølgende
betingelser regulerer, for så vidt der er truffet aftale herom,
kontraktforholdet ved formidling af logi mellem gæsten og LHG og indgår i den
aftale om gæstemodtagelse/husning, der i tilfælde af booking kommer i stand
mellem gæst og vært. Du bedes derfor gennemlæse betingelserne omhyggeligt.1. LHG’s rolle, nærværende
betingelsers gyldighedsområdeFor
indgåede kontrakter gælder afhængigt af tidspunktet for indgåelsen

(grundet de fra den 01.07.2018 gældende nye rejselovgivningsmæssige
forskrifter):1.1. For alle kontraktindgåelser er for kontrakter indgået før den
01.07.2018 gældende:LHG indtager, for så vidt
andet ikke udtrykkeligt er aftalt, blot rollen som formidler og er forpligtet
til at formidle logi på behørig vis. Selv arrangerer LHG ikke nogen rejser som
defineret ved §§ 651a ff BGB og stiller ikke logi til rådighed. LHG hæfter
hverken for værtens oplysninger om priser og ydelser, for opfyldelsen af de
aftalte ydelser, eller for mangler.b)Dette påvirker ikke et
eventuelt ansvar hos LHG vedr. formidlingskontrakten og lovmæssige
bestemmelser, herunder obligatoriske regler om teletjenester og elektronisk
handel. Når der foretages en booking, opstår kontrakten vedr. ydelsen
udelukkende mellem gæsten og den pågældende vært.1.2. For alle kontraktindgåelser for kontrakter indgået efter den
30.06.2018:a) Såfremt LHG formidler en
sammensætning af logi- og værtens egne ekstraydelser (f.eks. forplejning udover
logi), og værtens ekstraydelser ikke udgør nogen betydelig andel af værtens
ydelsessammensætnings samlede værdi, og hverken er af væsentlig betydning for
værtens ydelselsessammensætning eller LHG selv, eller er en årsag til
bookingen, har LHG blot rollen som formidler af logiydelser.b) LHG har som formidler
rollen som udbyder af forbundede rejseydelser, såfremt forudsætningerne for et
tilbud med forbundede rejseydelser i hht. de lovmæssige forskrifter under §
651w BGB for LHG foreligger.c) LHG er ubeskadet som
udbyder af forbundede rejseydelser (særligt overdragelsen af den lovmæssigt
anvendte formular og gennemførelse af kundepengesikring i tilfælde af, at LHG
skal udøve inkasso) og de retslige følger ved ikke-opfyldelse af disse
lovmæssige forpligtelser, er LHG i tilfælde af de foreliggende forudsætninger
under a) eller b) hverken rejsearrangør eller kontraktpartner i tilfælde af en
booking opståedet gæstemodtagelseskontrakt. LHG hæfter da hverken for værtens
oplysninger om priser og ydelser, eller for opfyldelsen af selve ydelsen eller
eventurelle mangler.b)Dette påvirker ikke et
eventuelt ansvar hos LHG vedr. formidlingskontrakten og lovmæssige bestemmelser,
herunder obligatoriske regler om teletjenester og elektronisk handel. For
alle kontraktindgåelser gælder uafhængigt af tidspunktet for kontraktens
indgåelse:1.3. De foreliggende
betingelser gælder for enhver booking af logi, hvor bookingen er baseret på den
værtsfortegnelse, som LHG har udgivet, og hvor booking sker ud fra de
tilsvarende tilbud på LHG’s hjemmesider.1.4. Kontrakten om
gæstemodtagelse/husning etableres mellem gæst og vært. Der tages forbehold for,
at værterne i konkrete tilfælde kan aftale andre gæstemodtagelsesvilkår end de
her anførte, idet der træffes individuelle aftaler, der afviger fra disse
vilkår for gæstemodtagelse.1.5.
Nærværende vilkår for gæstemodtagelse gælder ikke for kontrakter om
færdigpakkede arrangementer, guidede ture for gæster eller andre tilbud fra
værten eller LHG.2. Indgåelse af kontrakt2.1. Afgivelse af ordre om
bookingDen bindende ordre til LHG
om at skaffe logi indgås via internetsiden http://www.lueneburger-heide.de.
Ordren kan af gæsten afgives skriftligt, mundtligt, telefonisk eller online
(ved klik på knappen ”Bookes bindende”. Gæsten er bundet til sin booking-ordre,
indtil værten har accepteret eller afvist ordren. Værten erklærer ordren for
accepteret ved at bekræfte bookingen. Bekræftelse af booking kan ske mundtligt
(også telefonisk) eller fremsendes per post, fax eller e-mail.2.2. LHG er ikke bemyndiget
til at træffe aftaler, give oplysninger eller fremsætte garantier, der ændrer
indholdet af den mellem vært og gæst indgåede kontrakt, som rækker videre end
de ydelser, som værten ifølge kontrakten har lovet, eller som står i modstrid
med værtens beskrivelse af logiet og ydelserne.2.3.
Ved booking på vegne af foreninger, organisationer, firmaer, myndigheder og
institutioner er det udelukkende den pågældende enhed og ikke den enkelte
deltager, der figurerer som ordregiver, aftalepart ifølge
gæstemodtagelseskontrakten og betalingspligtig, medmindre andet udtrykkeligt er
aftalt med værten.2.4  Modsvarende de lovmæssige forpligtelser gøres
gæsten opmærksom på, at fortrydelsesretten i hht. de lovmæssige bestemmelser (§
312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) i forbindelse med gæstemodtagelseskontrakter,
som er blevet indgået per fjernkontakt (breve, kataloger, telefonsamtaler,
telekopier, e-mails, sendte beskeder over mobiltjenesten (SMS), ligesom radio
og telemedier), ikke er gældende, men at det derimod udelukkende er de
lovmæssige bestemmelser vedrørende manglende udnyttelse af lejeydelser (§ 537
BGB), som er gældende (se hertil også punkt. 6 i disse gæstemodtagelsesvilkår).
En fortrydelsesret er dog gældende, hvis gæsteoptagelseskontrakten er indgået
udenfor forretningsrum, undtaget, hvis de mundlige forhandlinger, som
kontraktindgåelsen beror på, føres efter forudgående bestilling af dig som
forbruger; i dette tilfælde er en fortrydelsesret ikke gældende.3. Ikke-bindende reserveringer3.1. For gæsten er
reserveringer ikke-bindende, og kan annulleres uden omkostninger, såfremt der
foreligger en tilsvarende udtrykkelig aftale mellem gæsten på den ene og LHG
eller værten på den anden side.3.2.
Hvis der er aftalt en reservering, som er ikke-bindende for gæsten, friholdes
det ønskede logi med henblik på booking af gæsten frem til det aftalte
tidspunkt, dog højst i 14 dage efter indgåelsen af denne aftale. Gæsten skal
senest på dette tidspunkt give besked til hhv. LHG eller værten, dersom
reserveringen skal behandles som en booking, der er bindende for denne. Sker
dette ikke, bortfalder reserveringen, uden at LHG eller værten er forpligtet
til at give yderligere besked. Hvis meddelelse sker rettidigt, etableres der ved
dennes fremkomst til værten en kontrakt om gæstemodtagelse, der er bindende for
denne og gæsten.4. Priser og ydelser,
mindreårige, ombookinger4.1. De priser, der står
anført i brochuren, er endelige priser og inkluderer moms og alle sekundære
omkostninger, medmindre andet står anført i relation til de sekundære
omkostninger. Kurgebyr samt vederlag for ydelser, der afregnes efter forbrug
(f.eks. el, gas, vand, pejsebrænde), og for valgfrie og tillægsydelser kan
påløbe og fremgå separat.4.2. De ydelser, som værten
er skyldig til at erlægge, fremgår udelukkende af indholdet af bekræftelsen af
bookingen i forbindelse med hhv. den gældende brochure eller beskrivelsen af
stedet samt af evt. supplerende aftaler, der udtrykkeligt måtte være truffet
med gæsten. Det anbefales, at gæsten gengiver yderligere aftaler på skrift.4.3. Ved medrejsende
mindreårige omfatter værtens ydelsespligt uden udtrykkelig aftale herom ikke,
at denne påtager sig at føre opsyn. Opsynspligten påhviler især under
hensyntagen til generelle eller konkrete oplysninger om lokale forhold og
risikomomenter (også i husets eller gårdens ordensregulativ), udelukkende hhv.
forældrene eller de medrejsende voksne ledsagere.4.4.
For ombookinger (ændringer i relation til logiets art, ankomst- eller
afrejsetidspunkt, opholdets varighed, forplejningens art, ved bookede
tillægsydelser og andre supplerende ydelser), som der ikke foreligger retskrav
på at få foretaget, kan værten forlange et ombookingsgebyr på 20,00 € per
ændring. Dette gælder ikke, hvis der kun er tale om en ubetydelig ændring.
Ligeledes kan LHG opkræve et ekspeditionsgebyr på 20,00 € per ændring.5. Betaling5.1. Efter kontraktens
indgåelse skal der erlægges en udbetaling. Denne udgør, medmindre andet måtte
være aftalt i det konkrete tilfælde, 15 % af den samlede pris, som ydelserne i
form af logi og de bookede tillægsydelser udgør. Den skal i overensstemmelse
med det, der står anført i bekræftelsen af bookingen, betales enten til LHG som
værtens inkassator eller direkte til værten.5.2. Forfaldstidspunktet for
den resterende betaling retter sig efter den ordning, som gæst og vært har
aftalt indbyrdes og noteret i bekræftelsen af bookingen. Hvis der ikke er
truffet nogen særskilt aftale, forfalder den samlede pris for logi inkl.
vederlag for subsidiære omkostninger og tillægsydelser til betaling ved
opholdets slutning og afregnes med værten.5.3. Værten kan ved ophold
på mere end 1 uges varighed efter dennes udløb afregne godtgørelsen for
tidligere opholdsdage samt for tillægsydelser (f.eks. i logiprisen ikke
inkluderede forplejningsydelser, udtag fra minibar) og erklære denne for
forfalden til betaling.5.4. Betaling skal generelt
ske kontant eller ved overførsel. Betaling i fremmed valuta eller på crosset
check accepteres ikke, ligesom betaling med kreditkort kun kan ske, hvis dette
er aftalt eller generelt tilbydes fra værtens side ved skiltning. Betaling ved
opholdets afslutning kan ikke ske ved overførsel.5.5.
Erlægger gæsten trods påkrav fra værtens side med angivelse af en frist slet
ikke en aftalt udbetaling eller ikke i fuldt omfang, er værten, dersom denne
selv er villig og i stand til at erlægge de kontraktlige ydelser og for så vidt
der ikke foreligger nogen lovbestemt eller kontraktmæssig tilbageholdelsesret
for gæsten, berettiget til at hæve kontrakten og debitere gæsten omkostningerne
ved ophævelsen ifølge pkt. 6 i nærværende vilkår.6. Ophævelse og manglende ankomst6.1. Gæsten kan forud for
påbegyndelsen af opholdet i det bookede logi til enhver tid hæve kontrakten med
værten. . Ophævelse kan både erklæres over for LHG og værten. Af
bogføringstekniske grunde bedes erklæringen om ophævelse stilet til LHG (ikke
værten). I gæstens interesse bør erklæringen om ophævelse foreligge i teksform.6.2. Værten kan i tilfælde
af ophævelse forlange erstatning som følger: Ved
ophævelse indtil 45 dage før ankomstenudgør
erstatningen 10 % af det aftalte vederlag.Ved
ophævelse mellem 44 og 22 dage før ankomsten udgør erstatningen 25 % af det
aftalte vederlag.Ved
ophævelse mellem 21 og 15 dage førankomsten
udgør erstatningen 40 % af det aftalte vederlag.Ved
ophævelse mellem 14 og 7 dage førankomsten
udgør erstatningen 50 % af det aftalte vederlag.Ved
ophævelse seks eller færre dagefør
ankomsten udgør erstatningen 75 % af det aftalte vederlag.6.3. Der tages forbehold for
tilfælde, hvor gæsten over for værten kan dokumentere hhv., at de udgifter,
denne har sparet, er væsentligt højere end de fradrag, der tages højde for
ovenstående, eller at der er sket anvendelse af logiydelserne eller andre
ydelser i andet øjemed. I tilfælde af, at noget sådant kan dokumenteres, er
gæsten kun forpligtet til at betale det tilsvarende mindre beløb.6.4.
Det anbefales stærk at tegne en rejseafbestillingsforsikring.7. Indflytning i og fraflytning
fra logiet7.1. Indflytning i logiet
skal uden særlig aftale ske til det aftalte tidspunkt senest kl. 18.00.7.2. Ved senere ankomst
gælder:a) Gæsten har pligt til
senest på ankomsttidspunktet at give værten besked, dersom vedkommende
forsinkes i ankomst (senere end kl. 18.00 på ankomstdagen) eller ved et
flerdagesophold først ønsker at flytte ind i det bookede logi en af de følgende
dage.b) Hvis der ikke fremkommer
rettidig besked ifølge a), har værten ret til at benytte logiet i andet øjemed.
For den tid, hvor der ikke sker nogen benyttelse, gælder bestemmelserne i pkt.
6 tilsvarende.c) Hvis gæsten giver besked
om senere ankomst, skal han også betale det aftalte vederlag med fradrag af
udgifter, som værten har sparet, for den tid, hvor logiet har stået tomt,
medmindre værten ifølge kontrakten eller lovgivningen er skyld i, at logiet
først har kunnet tages i brug senere, eller der har foreligget force majeure.7.3. Fraflytning af logiet
skal uden særlig aftale ske på det aftalte tidspunkt senest kl. 11.00 på
afrejsedagen. Ved forsinket fraflytning af logiet kan værten forlange et
tilsvarende ekstra vederlag. Værten forbeholder sig ret til at gøre en skade
derudover gældende.7.4.
En ret fra gæstens side til at bruge logistedets faciliteter (f.eks.
wellness-område) foreligger ved tidligere ankomst eller senere afrejse end til
de tidspunkter, der er aftalt for indflytning i eller fraflytning af logiet,
kun i tilfælde af en udtrykkelig aftale med værten desangående.8. Kundens pligter, medbringning
af dyr, opsigelse fra værtens side8.1. Gæsten har pligt til
kun at benytte logiet og dets faciliteter samt alle værtens faciliteter ifølge
brugsvejledningen, dersom en sådan forefindes (f.eks. for swimmingpool og
sauna), og overordnet set behandle disse skånsomt.8.2. Gæsten har pligt til at
overholde et hus- eller gårdordensregulativ, som vedkommende er blevet gjort
bekendt med eller hvis eksistens denne ud fra relevante henvisninger med
rimelighed må formodes at være vidende om.8.3. Gæsten har pligt til
uden ugrundet ophold at give værten besked om mangler eller defekter, der måtte
foreligge, og kræve afhjælpning heraf. En reklamation, der kun sker over for
LHG, er ikke tilstrækkelig. Hvis reklamationen ikke gøres gældende uden
ugrundet ophold, kan gæstens krav helt eller delvis bortfalde.8.4. Gæsten kan kun opsige
kontrakten i tilfælde af væsentlige mangler eller defekter. Han skal forinden i
forbindelse med reklamationen have givet værten en rimelig frist til
afhjælpning, medmindre afhjælpning er umulig, nægtes foretaget af værten eller
øjeblikkelig opsigelse er materielt retfærdiggjort i kraft af en særlig
interesse hos gæsten, som værten burde kunne forstå, eller det af rent
objektive hensyn ud fra sådanne grunde ikke med rimelighed kan forlanges, at
gæsten fortsætter opholdet.8.5. For medbringning af
husdyr gælder:a) Medbringning og
anbringelse af husdyr i logiet er kun tilladt, dersom der foreligger en
udtrykkelig aftale herom med værten (hvorvidt værten opererer med denne
mulighed, fremgår af beskrivelsen af logiet)b) Gæsten er inden for
rammerne af sådanne aftaler forpligtet til at komme med korrekte oplysninger om
husdyrets art og størrelse.c)
Hvis husdyr medbringes, uden at dette er varslet på forhånd, eller der gives
forkerte oplysninger om art eller størrelse, berettiger det værten til at nægte
ret til indflytning i logiet, til at opsige kontrakten om gæstemodtagelse og
til at debitere udgifter til ophævelse ifølge pkt. 6 i nærværende vilkår.9. Ansvar, forældelse9.1. Værtens ansvar: Værtens
kontraktmæssige ansvar for skader, der ikke udgør personskade, er begrænset til
det tredobbelte af opholdets pris, for så vidt en skade hos gæsten hverken er
blevet forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed fra værtens side, eller for så
vidt værten kun er ansvarlig for en skade hos gæsten i kraft af noget, som en
medhjælper har gjort sig skyldig i.9.2. Kontraktlige krav fra
kundens side begrundet i krænkelse af liv, legeme eller helbred, der skyldes en
forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra værtens eller dennes juridiske
repræsentants eller medhjælpers side, forældes efter to år. Dette gælder også
for krav på erstatning for andre skader, som skyldes groft uagtsom pligtforsømmelse
fra værtens side eller forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra
vedkommendes juridiske repræsentants eller medhjælpers side. Alle øvrige
kontraktlige krav forældes efter et år.9.3. Gæstens krav mod værten
ifølge en skadevoldende handling forældes efter tre år.9.5. Et evt. værtsansvar fra
værtens side for medbragte ting ifølge §§ 701 ff. BGB berøres ikke af denne
ordning.9.6. Værten hæfter ikke for
forstyrrelser i ydelserne i forbindelse med ydelser, der under opholdet alene
formidles som tredjemands ydelser (f.eks. idrætsarrangementer, teaterture,
udstillinger osv.) i tilfælde af, at dette forhold måtte stå klart for gæsten.
Tilsvarende gælder for tredjemands ydelser, der allerede formidles sammen med
bookingen af logiet, dersom disse hhv. ud fra averteringen af disse eller
ifølge bekræftelsen på bookingen udtrykkeligt er markeret som sådanne.9.7. LHG’s ansvar,
forældelse af dette ansvarDet
er udelukket, at LHG kan ifalde erstatningspligt over for gæsten på grundlag af
formidlingskontrakten, for så vidt skaden skyldes let uagtsomhed. Dette gælder
ikke, hvis den pligt, der er blevet krænket, udgør en vægtig grund. En vægtig
grund dækker over en pligt, hvis opfyldelse overhovedet først muliggør en
behørig udførelse af kontrakten, og/eller en pligt, som gæsten regelmæssigt må
forvente bliver overholdt, og/eller en pligt, der er af væsentlig betydning
for, at formålet med kontrakten opnås, eller en pligt, hvis manglende
opfyldelse indebærer risiko for, at formålet med kontrakten ikke opnås. Krav
over for LHG forældes inden for et år. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder
ikke ved krænkelse af liv, legeme eller helbred, ved grov uagtsomhed eller
forsæt fra medarbejderes, medhjælperes eller juridiske repræsentanters side på
vegne af LHG samt i tilfælde af lovbestemt strikt ansvar eller i kraft af
påtagne garantier.10. Lovvalg, værneting og
alternativ tvistbilæggelse10.1. LHG og værten gør på gundlag
af lovgivningen vedr. forbrugertvistbilæggelse opmærksom på, at hverken LHG
eller værten på nuværende tidspunkt deltager i en frivillig
forbrugertvistbilæggelse. Såfremt det skulle blive tilfældet, at LHG eller
værten forpligtes til deltagelse i en forbrugertvistbilæggelse efter at disse
gæstemodtagelses- og formidlingsvilkår er gået i trykken, vil gæsten blive
informeret herom på en egnet måde. For alle gæstemodtagelses- og
formidlingsvilkår, som er blevet indgået under elektroniske retskommunikation,
henvises der til den europæiske onlinetvistbilæggelses-platform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen.10.2. På kontraktforholdet
mellem gæst og vært samt gæst og LHG finder udelukkende tysk ret anvendelse.
Tilsvarende gælder for det øvrige retsforhold.10.3. For så vidt der ved
søgsmål fra gæstens side, der er antaget til behandling i udlandet, mod værten
eller LHG med henblik på hæftelse ved disse i princippet ikke anvendes tysk
ret, finder i henseende til de retlige følger, især i henseende til art, omfang
og størrelse af gæstens/kundens krav, kun tysk ret anvendelse.10.4. Værneting for
formueretlige tvister med udgangspunkt i kontrakter mellem gæst og LHG samt
gæst og vært er Lüneburg, hvis gæsten er næringsdrivende på handel og
kontrakten indgår i driften af vedkommendes handelserhverv, hvis gæsten er en
offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig fondslignende
konstruktion.10.5. For søgsmål mod
gæster, der er næringsdrivende på handel, juridiske personer inden for privat
eller offentlig ret eller personer, som har deres bopæl eller
forretningsdomicil eller sædvanlige opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl
eller forretningsdomicil er ukendt på tidspunktet for stævningens udtagelse,
aftales som værneting værtens hjemsted.10.6. Dersom en af de heri
indeholdte bestemmelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at
håndhæve, berører dette ikke de andre bestemmelser. Enkeltstående bestemmelsers
ugyldighed medfører ikke, at hele kontrakten bliver ugyldig.  Den formidlende instans på
turismeområdet er:Lüneburger Heide GmbHWallstrasse
4 | 21335 LüneburgTlf.: 0049 (0)700 20993099 |
Fax: 0049 (0)4131 309810info@lueneburger-heide.deDirektør: Ulrich von dem
BruchHandelsregistret hos
underretten i Lüneburg, nr. 201164